Update ล่าสุด 26/05/56
รหัสวิชา 32092103 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก (Digital Logic and Circuit Design)

โครงการสอนทฤษฎี
Syllabus.pdf

สไลด์ประกอบการเรียน
IntroducT.pdf
T1.pdf , 6_T1.pdf
T2.pdf , 6_T2.pdf
T3.pdf , 6_T3.pdf
T3_1.pdf , 6_T3_1.pdf
T4.pdf , 6_T4.pdf
T5.pdf , 6_T5.pdf
T6.pdf , 6_T6.pdf
T7.pdf , 6_T7.pdf
T8.pdf , 6_T8.pdf
T9.pdf , 6_T9.pdfเอกสารประกอบการเรียน
Doc1.pdf
Doc2.pdf
Doc3.pdf
Doc4.pdf
Doc5.pdf
Doc6.pdf
Doc7.pdf
Doc8.pdf
Doc9.pdf
Doc10.pdf
Doc11.pdf
Doc12.pdf
แบบฝึกหัด
Exercises1.doc
Exercises2.doc
Exercises3.doc
Exercises4.doc
Exercises5.doc
Exercises6.doc
Exercises7.docรหัสวิชา 32092104 ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก (Digital Systems Design Laboratory)
โครงการสอนปฏิบัติ
Syllabus.pdf

ใบงานประกอบการเรียน
LAB01.doc
LAB02.doc
LAB03.doc
LAB04.doc
LAB05.doc
LAB06.doc
LAB07.doc

กรอบการทำเทอมโปรเจค ให้ลงชื่อที่หัวหน้าให้ทำเรื่องเดียวกันได้ไม่เกิน 6 คน
-ระบบเครื่องคิดเลข บวก/ลบ/คูณ/หาร ฐาน 10 สองหลัก
-------------------------------------------------------------------------
กรอบการทำเทอมโปรเจค ให้ลงชื่อที่หัวหน้าให้ทำเรื่องเดียวกันได้ไม่เกิน 4 คน
-ระบบเครื่องคิดเลข บวก/ลบ ฐาน 10 สองหลัก
-ระบบเครื่องคิดเลข คูณ/หาร ฐาน 10 สองหลัก
-------------------------------------------------------------------------
กรอบการทำเทอมโปรเจค ให้ลงชื่อที่หัวหน้าให้ทำเรื่องเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน
- วงจรบวกลบ 32 bit
- วงจรบวกลบ 32 bit โดยใช้ Carry Lookahead และใช้ MSI 4 bit Carry Lookahead generator
- วงจรบวกลบ BCD 00-99
- วงจรคูณ 32 bit
- วงจรหาร 32 bit
- วงจรไฟจารจรแบบ 3 แยก
- วงจรไฟจราจรแบบ 4 แยก
- วงจรควบคุมเครื่องขายน้ำผลไม้
- วงจรควบคุมเครื่องซักผ้า
- วงจรนาฬิกา
- วงจรงโยนลูกเต๋า
- วงจรงเกมส์ X O
- หรือวงจรอื่นที่หามาออกแบบเอง
-------------------------------------------------------------------------

หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

Digital Principles and Design
ของ Donald D.Givone
บริษัท McGROW.HILL

Basic Digital Electronics
ของ Alvis J. Evans
บริษัท PROMPT publications

การออกแบบวงจร ด้วยไอซี TTL
ของ ธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์
หจก.สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
ของ นภัทร วัจนเทพินทร์
บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด

DIGITAL LOGIC CIRCUIT ANALYSIS & DESIGN
ของ Victor P.Nelson และคณะ

Link น่าสนใจ
http://www.electoday.com
http://www.logiccircuit.org